Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

1 september 2021

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering

4. a. Vaststellen jaarstukken over boekjaar 2020, bestaande uit balans per 31-12-2020 en de winst/ en verliesrekening over de periode 8 juli 2019 tot en met 31 december 2020

b. Verlenen decharge bestuur

c. Het voorstel van het bestuur van de coöperatie om de wettelijk voorgeschreven termijn van vijf maanden voor het opstellen van de jaarrekening 2021 te verlengen met maximaal vijf maanden, zulks conform het bepaalde in de statuten.

5. Sluiting