Verslag Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

23 januari 2020

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
Agenda is vastgesteld

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen
Notulen eerste algemene ledenvergadering december 2019 worden goedgekeurd

4. Contributie en entree geld
Contributie wordt vastgesteld op 0 euro
Entreegeld wordt vastgesteld op 0 euro

5. Vaststellen ledenregister
Ledenregister wordt vastgesteld. Er wordt itt tot hetgeen vermeld in de statuten geen rekeningnummer van de leden gevraagd, omdat er geen contributie wordt geheven.

6. Privacybeleid
Het privacybeleid wordt vastgesteld.

7. Sluiting

Ondertekening van de notulen:

A. Maartens (voorzitter)

I. Weber-Meijerhof (notulist)