Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VlieWaCo 21 juni

Datum: woensdag 21 juni 2023
Plaats: de Jutter, 19:30 uur

Agenda
1. Welkom: leden en niet-leden
2. Goedkeuring notulen van ALV januari 2023 en juni 2023
3. Stand van zaken
4. Financieel overzicht 2022 Stukken ter inzage ter kantore B.V. Vorkduin 13
(Verzoek verlening van decharge aan bestuur door leden)
5. De situatie nu – voorstel voor het nieuwe tarief
6. Afscheid bestuurslid en initiatiefnemer Ineke Weber
7. Rondvraag en sluiting