Notulen Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

2 december 2019
Aanwezig: A. Maartens (voorzitter) , I. Weber (penningmeester, secretaris en notulist)

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter heet leden welkom. Alle leden zijn aanwezig.

2. Voordracht leden Raad van Toezicht
Als leden voor de raad van toezicht worden voorgedragen

Dhr. H. (Henk) Veerdig
Mevr. N. (Nel) Hopman
Dhr. F. (Frits) Meijer

Instemming met de voordracht is unaniem

De leden worden benoemd tot de Raad van Toezicht van de warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

3. Sluiting

Ondertekening van de notulen:

A. Maartens (voorzitter) I. Weber-Meijerhof (notulist)