Notulen Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A.

8 juli 2019
Aanwezig: A. Maartens (voorzitter) , I. Weber (penningmeester, secretaris en notulist)

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter heet leden welkom. Alle leden zijn aanwezig.

2. Goedkeuren oprichten Duinwijck Warmte BV volgende de doelstellingen geformuleerd in de oprichtingsakte welke getekend gaat worden op 8 juli 2019

Instemming met de voordracht is unaniem

3. Sluiting

Ondertekening van de notulen:

A. Maartens (voorzitter) I. Weber-Meijerhof (notulist)