Notulen Algemene vergadering warmtecoöperatie VlieWaCo U.A. (nog niet goedgekeurd)

1 september 2021
Aanwezig: A. Maartens (voorzitter) , I. Weber (penningmeester, secretaris en notulist)

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

Jaarstukken opgesteld door De Jager Financieel B.V. te Harlingen
Belastingaangifte 2019/2020

3. Notulen vorige vergadering dd 23 januari 2020

Notulen algemene ledenvergadering januari 2020 worden goedgekeurd

4. a. Vaststellen jaarstukken over boekjaar 2020, bestaande uit balans per 31-12-2020 en de winst/ en verliesrekening over de periode 8 juli 2019 tot en met 31 december 2020

De jaarstukken worden vastgesteld

b. Verlenen decharge bestuur

Het bestuur krijgt decharge

c. Het voorstel van het bestuur van de coöperatie om de wettelijk voorgeschreven termijn van vijf maanden voor het opstellen van de jaarrekening 2021 te verlengen met maximaal vijf maanden, zulks conform het bepaalde in de statuten.

Wordt unaniem aangenomen

5. Sluiting

Ondertekening van de notulen:

A. Maartens (voorzitter) I. Weber-Meijerhof (notulist)